Hyvinvoinnistasi huolehditaan -sivun sisältö

Lukiossa opintojen suunnittelu on entistä enemmän opiskelijan vastuulla ja valinnaisuus opinnoissa lisääntyy. Uudistuva lukio kiinnittää laajemmin huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen tukemiseen sekä opinnoissa ohjaamiseen.

Apunasi sinulla ovat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, aineenopettajat ja tutorit. Myös kodin tuki sekä hyvä yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää koko lukion ajan. Yhdessä voimme parhaiten edistää hyvinvointiasi ja opintomenestystäsi.

Opiskelijahuolto, ohjaus ja opiskelun erityinen tuki

Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä.

Lukion yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään voivat kuulua rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori, opettajien/ryhmänohjaajien edustaja ja opiskelijoiden edustaja.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskelijahuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä.

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea sinua lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksiasi tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja. Opinto-ohjaajan kanssa teet henkilökohtaisen suunnitelman opintojen toteuttamisesta sekä jatko-opinnoista. Kaikki lukion opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistuvat lukion ohjaustoimintaan.

Opiskelun erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa sinua oppimisvaikeuksissa. Lukiossa erityinen tuki on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana.

Tukenasi tarvittaessa

  • Rehtori on koulun hallinnollinen ja pedagoginen johtaja. Hän on vastuussa koulun kaikesta toiminnasta ja johtaa myös opiskeluhuoltotyötä.
  • Ryhmänohjaaja toimii lukio-opintojen ajan lähi­ohjaajanasi. Hän perehdyttää sinut lukion käytänteisiin ja toimintatapoihin sekä seuraa opintojesi etenemistä.
  • Opinto-ohjaaja auttaa sinua lukio-opintojen suunnittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Lisäksi hän pohtii kanssasi ammatinvalintaan liittyviä asioita ja ohjaa jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja voi ohjata sinut tarvittaessa erityisopettajalle, koulupsykologille tai kuraattorille.
  • Aineenopettaja ohjaa sinua opettamassaan aineessa ja antaa tarpeen mukaan tukiopetusta.
  • Erityisopettaja antaa sinulle yksilöllistä tukea erityisissä oppimisvaikeuksissa, järjestää lukitestausta ja opastaa erityisjärjestelyjen hakemisessa ylioppilas­kokeita varten.
  • Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä pulmissa. Terveydenhoitaja tekee kaikille opiskelijoille lukioaikana terveystarkastuksen ja hänen kauttaan voit hakeutua lääkärin ja koulupsykologin vastaanotolle.
  • Koulupsykologi tukee sinua henkisissä ongelmissa ja mahdollisissa kriisitilanteissa. Hän neuvoo myös huoltajia ja opettajia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Hänen tehtävänsä on järjestää opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Nuorten tiimi

Lukioiden yhteistyökumppanina opiskeluhuollon asioissa toimii Joensuun Nuorten tiimi. Se tarjoaa 13–18-vuotiaille nuorille tukea elämänhallintaan ja arjen sujumiseen, ihmissuhde- ja vuorovaikutusasioihin, kasvuun ja kehitykseen liittyviin haasteisiin, mielenterveydellisiin asioihin, päihde- ja riippuvuusasioihin, kuntoutus- ja terapiatarpeen arviointiin sekä sopivien ja tarpeenmukaisten palvelujen löytämiseen. Nuorten tiimissä työskentelee sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia ja osa-aikainen nuoriso psykiatrian erikoislääkäri.

https://www.siunsote.fi/-/nuorten-palvelukeskus

Maksuton toinen aste

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä toinen aste eli myös lukio-opinnot muuttuivat oppivelvollisille maksuttomiksi.

Tämän uudistuksen myötä aikaisemmin maksuttoman opetuksen, kouluruokailun sekä oppilashuollon palveluiden lisäksi oppivelvollisille maksuttomaksi muuttuivat myös seuraavat: oppikirjat ja tarvittavat materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, tutkinnon edellyttämät viisi ylioppilaskoetta (sekä tarvittaessa hylättyjen kokeiden uusiminen), vähintään 7 kilometrin mittaiset koulumatkat sekä mahdollisissa eritystapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

 

Hyvinvoinnistasi huolehditaan -sivun alanavigaatio

Sivu arviointi ja palaute